1. บทนำ

 

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่กรรมการและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งได้ปรับปรุงและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอและจะปรับปรุงรายละเอียดนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 บริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม เพราะมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดีที่สังคมทั่วไปยอมรับ จะช่วยให้บริษัทฯสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน

 

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ในกรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี สนับสนุนหลักการการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี และให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ได้กล่าวอย่างกว้างๆถึงนโยบายและหลักปฏิบัติที่พึงมีต่อกลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนั้นกรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องใช้ดุลยพินิจและจิตสำนึกที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและสังคมโดยรวม

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

L&E เป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจในด้านนี้อย่างครบวงจร

 

 

ปรัชญาองค์กร

 

• ยึดมั่นในความเป็นธรรม

 

• ใส่ใจในคุณภาพ

 

• ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

 

• ร่วมกันทำงานเป็นทีม

 

 

พันธกิจ

 

สินค้าแสงสว่างต่างๆ ที่หลากหลายและครบครัน สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

 

มีเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุม สามารถให้บริการลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

 

มีบริการด้านไฟฟ้าแสงสว่างในรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุด

 

มีโรงงานและห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นของตัวเอง สามารถพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ๆ ป้อนตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

 

มีศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่มุ่งคิดค้น พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองตลอดในเชิงรุกพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

 

 

 

2. นโยบายและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนที่ไม่ถูกต้อง และปฏิบัติงานในกรอบของกฎหมายรวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้กระทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 

2. รายการที่เกี่ยวโยงต้องผ่านการสอบทานหรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวโยงใด กรรมการตรวจสอบท่านนั้นต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงนั้น

 

3. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เช่นทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือทำธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ เป็นต้น

 

4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 

 

3. จรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ

 

บริษัทฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฏิบัติ หน้าที่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ดำรงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯกำหนดขึ้น และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่อหน่วยงานนั้นๆ

 

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมมีเรื่องที่จะพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านนั้นต้องออกจากห้องประชุมและงดหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อความโปร่งใสในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

5. ไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

 

6. ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร แม้พ้นสภาพ หรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรไปแล้ว

 

7. ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว จากการเป็นกรรมการ

 

8. ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

 

9. ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อประโยชน์ขององค์กร

 

10. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย

 

11. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการ จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2547

 

 

4. จรรยาบรรณและการปฏิบัติต่อพนักงานต่อพนักงาน

 

บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน บริษัทฯมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน จัดสรรสวัสดิการต่างๆที่เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง

 

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

2. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

 

3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความราบรื่น

 

4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา

 

5. จัดอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน

 

6. ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมในสายงานที่เกี่ยวข้อง

 

7. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนจัดสวัสดิการที่พอเพียงและสอดคล้องกับสถานการณ์ทีเป็นจริง

 

8. แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม

 

9. เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 

10. ส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่าสม่ำเสมอ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พนักงานตามความเหมาะสม

 

11. ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอสำหรับการประชุมหารือของแต่ละทีมงาน

 

12. ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม

 

13. มีช่องทางให้พนักงานแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอรัปชั่น หรือเหตุการณ์ที่อาจ ทำ ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ต้องรายงานทันทีผ่านช่องทางการแจ้งข้อ ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (ตามนโนบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น / หัวข้อการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ) ที่บริษัทฯกำหนดไว้

 

14. ให้ความช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของและทรัพย์สินแก่ผู้ประสบภัยต่างๆตามความเหมาะสม

 

15. บริษัทฯยึดมั่นในระบบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และส่งเสริมให้กรรมการและ พนักงานทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนทาง การเงินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมือง

 

 

5. จรรยาบรรณและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น

 

5.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

 

บริษัทฯมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมายรวมถึงกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯจะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อสร้างความมั่งคั่งและผลตอบแทนการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

 

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น

 

2. ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมวาระการประชุมตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯจะเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวในเว็บไซด์ของบริษัทฯป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร

 

3. ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เพียงพอ เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

 

4. จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วัน

 

5. ให้กรรมการทุกคน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อฟังความคิดเห็นและตอบคำถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง

 

6. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม

 

7. คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้อง ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

 

8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นควรเสนอชื่อพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติพร้อมหนังสือ ให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อและส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 

9. คณะกรรมการบริษัทจะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปประชุมแทนได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 

10. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 

11. ห้ามกรรมการหรือพนักงานทุกคนใช้ข้อมูลภายในหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

 

 

5.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีนโยบายจัดหาสินค้าไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ที่หลากหลายและครบครันเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าด้านไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิดได้จากบริษัทฯ บริษัทฯยังได้จัดให้มีบริการในรูปแบบต่างๆ แก่ลูกค้าอย่างครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริษัทฯมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้จัดวางเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 

1. ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ได้เสนอลูกค้า

 

2. ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด หากมีอุปสรรคทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามที่กำหนด ให้รีบแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

 

3. ขายสินค้าให้ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควร

 

4. ให้บริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยความเต็มใจ

 

5. ให้ข้อมูลข่าวสารด้านสินค้าและบริการที่ถูกต้อง พอเพียง และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง

 

6. ให้คำแนะนำในการใช้สินค้าและบริการที่ถูกต้อง

 

7. ให้การรับประกันสินค้าและบริการในเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม

 

8. จัดระบบให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ

 

9. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นโดยมิชอบ

 

10. ให้เกียรติแก่ลูกค้า และติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ

 

 

5.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

 

บริษัทฯมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับประโยชน์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด

 

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากมีอุปสรรคใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

 

2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง

 

3. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 

4. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ รวมถึงบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

5. ห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า

 

6. ห้ามกรรมการและพนักงานเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตแก่คู่ค้า

 

7. รักษาความลับของคู่ค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นโดยมิชอบ

 

 

5.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

 

บริษัทฯมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด

 

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากมีอุปสรรคใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

 

2. รายงานฐานะทางการเงินที่เป็นจริงและถูกต้อง

 

 

5.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 

บริษัทฯมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยยึดหลักการสากลที่ยอมรับกันทั่วไป ไม่ละเมิดความลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบ

 

1. ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

 

2. ไม่ละเมิดความลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบ

 

3. หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งขัน

 

 

5.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ

 

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีนโยบายให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ

 

1. บันทึกข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระเบียบ ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อให้ผู้สอบบัญชีอิสระสามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน

 

3. อำนวยความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ

 

 

6. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อววันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและปรับปรุง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th

 

 

 

บทนำ

 

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปรัชญาองค์กรที่ว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม” บริษัทฯต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชั่นที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (“นโยบาย”) ฉบับนี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายต่อต้านการ

เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงกำหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

 

คำนิยาม

 

การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ (เช่น เงิน ของกำนัล เงินให้กู้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่ง อย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้อำนาจที่ได้มาโดยตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจรรยาบรรณ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

 

 

ขอบเขต

 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

บริษัทคาดหวังให้ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำในนามบริษัทปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดให้มีระบบที่ สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทได้ตระหนักดี และให้ความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมาย และจรรยาบรรณที่กำหนดไว้

ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ การส่งเสริม และการ สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความ เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ ข้อกำหนดของกฎหมาย

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อำนาจในการดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของ หน่วยงาน ที่เข้าไปกำกับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงจากการ คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายการแจ้งการกระทำ ผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัทฯ

 

 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสอดรับกับปรัชญาองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ โปร่งใส ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์กร

 

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังแนวปฏิบัติต่อไปนี้

 

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เรียก หรือ รับเงิน รวมถึง ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวโยงกัน

 

2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติตามประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน

 

3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทำธุรกรรมกับบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นราคายุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นธุรกรรมตามปกติ

 

4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ที่มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

 

5) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวโยงกัน

 

6) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน

 

7) บริษัทฯจะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่

 

 

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร

 

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่กระทำการใดๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังแนวปฏิบัติต่อไปนี้

 

1. ไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งงานในธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

 

2. จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน

 

3. บริษัทฯพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐเพื่อร่วมกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

 

4. การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกด้วยการสังสรรค์ การเลี้ยงอาหาร หรือ การมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก จะต้องดำเนินการอย่างมีเหตุผลภายใต้เทศกาลและประเพณีปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปและสามารถตรวจสอบได้

 

5. บริษัทฯสนับสนุนการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้เห็นว่าการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและกระทำให้สังคมโดยรวมเสียหาย ทั้งไม่ใช่แนวทางการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

 

 

• นโยบายสร้างจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น

 

บริษัทฯ ตระหนักและรำลึกอยู่เสมอว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นเป็นสิ่งบั่นทอนทำลายองค์กรและสังคมโดยรวม จึงได้ขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามปรัชญาของบริษัทที่ว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม” บริษัทฯเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยการทำงานที่ทุ่มเท มีประสิทธิภาพ มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยไม่ต้องแสวงหารายได้ที่เกิดจากการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงกำหนดกรอบและนโยบายขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีกระบวนการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวผ่านคู่มือปฏิบัติงาน ป้ายประกาศ เว็บไซต์ และกิจกรรมภายในองค์กร รวมถึง การประชุมที่จะสอดแทรกเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ในทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาส

 

 

• นโยบายและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

 

เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและ ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ

- การพัฒนา / ฝึกอบรม

- แก้ไข / ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ

- ตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

• ช่องทางการรายงานที่กำหนดเพื่อแจ้งต่อบริษัทฯ ได้ทาง E-mail ของ

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ :              auditcommittee@lighting.co.th

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป : preechat@lighting.co.th

ผู้จัดการสำนักผู้ตรวจสอบภายใน :     jareeyas@lighting.co.th

เลขานุการบริษัท : cs@lighting.co.th

หรือ 539/2 อ.มหานครยิบซั่ม ชั้น 16-17 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

 

• การคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle blower Procedures) ของบริษัทฯ

 

โดยกระบวนการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นธรรม โดยจะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ตามกระบวนการที่บริษัทฯกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวและหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งปกป้องดูแลพนักงานที่ปฏิเสธการให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ

 

 

• การเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

บริษัทฯตระหนักถึงความจำเป็นที่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆร่วมมือกันเพื่อให้การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นมีประสิทธิภาพและได้ผล บริษัทฯจึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชน ไทยใน การต่อต้านทุจริตกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เพื่อแสดงออกถึงจุดยืน และการร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและเพื่อ เป็นการประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของ บริษัทฯ

 

 

• นโยบายที่เกี่ยวข้อง

 

พนักงานมีหน้าที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆของบริษัทฯดังนี้

 

1.) จรรยาบรรณธุรกิจ

 

2.) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 

3.) คู่มือพนักงาน

 

 

• การกำกับติดตามและสอบทาน

 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปีและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับและติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใดๆต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด

 

สำนักตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้จะหารือผลการตรวจสอบรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ฝายบริหารและคณะกรรมการการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป

 

 

7. นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาองค์กร ที่ว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม” นอกจากนี้บริษัทยังใส่ใจในชุมชนและสังคมรอบข้าง อีกทั้งตระหนักในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานจะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอโดยมีการกำหนดเป็นนโยบายต่างๆดังนี้

 

 

• นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานและสังคมภายใน

 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน บริษัทฯยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานโดยเปรียบเทียบกับ การจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสรรสวัสดิการต่างๆที่เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงดังนี้

 

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

2. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

 

3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความราบรื่น

 

4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา

 

5. จัดอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน

 

6. ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมในสายงานที่เกี่ยวข้อง

 

7. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตลอดจนจัดสวัสดิการที่พอเพียงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง

 

8. แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม

 

9. เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 

10. ส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่าสม่ำเสมอรวมถึงจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พนักงานตามความเหมาะสม

 

11. ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอสำหรับการประชุมหารือของแต่ละทีมงาน

 

 

• นโยบายและแนวปฏิบัติในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 

บริษัทฯ พิจารณาว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนจัดกิจกรรมทางสังคม และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน หลีกเลี่ยงการก่อมลภาวะในทุกรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนในด้านการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของชุมชนข้างเคียง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 

1. สำรวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจทั้งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินการของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยตรงและทางอ้อม

 

2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการจ้างงานให้กับแรงงานที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดกิจกรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นๆ

 

3. ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน

 

4. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ บริษัทฯ เชื่อว่าโครงการเกื้อหนุนสังคมที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ให้การเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่อยู่รอบๆ บริษัทฯ รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนส่วนชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทฯ จะพิจารณาให้การเกื้อหนุนตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การบริจาคโคมไฟให้โรงเรียน และ วัด เป็นต้น

 

 

• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเกินกว่าความจำเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศน์ต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และดูแลจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน

 

1. จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

 

2. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ

 

3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 

4. ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ

 

5. ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข

 

6. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

 

7. สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมชุมชนโดยรอบที่ตั้งบริษัทฯ และโรงงาน คำนึงและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีแรงใจที่จะช่วยบริษัทฯ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน

 

 

• นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

 

ในปี 2560 บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด โดยทั้ง 2 บริษัท เป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในระบบISO 14001 เพื่อรักษา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

 

 

• นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตดวงโคมไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า แอล อี ดี เสาไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างครบวงจร โดยผู้บริหาร และพนักงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังนี้

 

1) บริษัทฯ จะป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางด้านการจัดการของเสีย รวมทั้งควบคุมการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

2) บริษัทฯ จะปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า การไม่ปล่อยน้ำทิ้งเกิดจากการผลิตลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

 

3) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพันธสัญญา ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ

 

4) บริษัทฯ จะทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

5) การประชาสัมพันธ์ การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

• นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 บริษัท โซลิดสเตท จำกัด

 

บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด ผู้ผลิตหลอดไฟและโคมไฟ LED คำนึงถึงความสำคัญในการปรับปรุงการดำเนินตามระบบ ISO14001:2015 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นดังนี้

 

1) ปฏิบัติตามข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 

2) เน้นการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

3) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

4) ส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

 

5) การออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่มี

 

 

8. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการทบทวนจรรยาบรรณขององค์กร

 

บริษัทฯกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และพนักงานทุกคนจะต้องทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติที่กำหนดในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

 

ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง หากมีกรรมการหรือพนักงานกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯในภาพรวมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และบุคคลอื่น สามารถส่งคำร้องเรียน หรือความคิดเห็นไปให้เพื่อพิจารณาหรือดำเนินการต่อไป