นโยบายคุกกี้

นโยบายการใช้งาน “COOKIES POLICY”
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 1.COOKIES/REV.1/2565

ในการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าชม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็นคุกกี้ที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่อาจถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลสถานะการเข้าใช้ ข้อมูลประวัติการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 

บริษัทมีการนำคุกกี้มาใช้ 4 ประเภท ดังนี้
1. STRICTLY NECESSARY COOKIES
    คุกกี้ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย การจัดการเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. FUNCTIONAL COOKIES
    คุกกี้ประเภทนี้ใช้จดจำสิ่งที่เลือกไว้ เมื่อกลับมาใช้งานเว็บไซต์จะช่วยให้สามารถดึงเนื้อหาหรือการใช้งานที่เหมาะสมได้ 
3. PERFORMANCE COOKIES
    คุกกี้ประเภทนี้ช่วยจดจำ รวมถึงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯ ทราบถึงพฤติกรรมในการเข้าเว็บไซต์ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทฯรับรู้ถึงความสนใจของผู้ใช้ และสามารถประเมินโฆษณาของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้
4. TARGETING COOKIES
    คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อวิเคราะห์ตลาด เช่น การขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เข้าเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทฯสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ตามความสนใจของผู้เช้าชม
 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้
บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการประมวลผลข้อมูล และพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการใช้คุกกี้ได้ที่ WWW.LIGHTING.CO.TH


นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป