ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  • คุณจิตรลดา จริยวิทยานนท์

    เลขานุการบริษัท ผู้จัดการสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

  • บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)...... 539/2 ชั้น 16-17 อาคารมหานครยิปซั่ม ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  • (+66)2 248 8133 ext. 1001

  • (+66)8 4665 3385

  • chitladaj@lighting.co.th