เสนอวาระ/กรรมการ/คำถามล่วงหน้า

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ส่งคำถาม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
วิธีปฏิบัติ ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบส่งคำถามล่วงหน้าการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด