ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท และทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามแผนธุรกิจที่วางไว้

  • นำคณะผู้บริหารและควบคุมการบริหารให้บริษัทมีการเจริญเติบโตและเพิ่มความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  • ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีที่วางไว้
  • มีอำนาจอนุมัติการชำระเงินหรือการใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
  • เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใด ที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ