ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหามีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความเหมาะสม
  2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  3. เสนอวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการร่วมประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัท
  4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
  5. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ