เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและ ผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ
- การพัฒนา / ฝึกอบรม
- แก้ไข / ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ
- ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ช่องทางการรายงานที่กำหนดเพื่อแจ้งต่อบริษัทฯ ได้ทาง E-mail ของ

1.ประธานกรรมการตรวจสอบEmail : auditcommitee@lighting.co.thหรือ
2.ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไปEmail : preechat@lighting.co.thหรือ
3.ผู้จัดการสำนักผู้ตรวจสอบภายในEmail : preechat@lighting.co.thหรือ
4.เลขานุการบริษัทEmail : cs@lighting.co.th 

หรือ 539/2 อ.มหานครยิบซั่ม ชั้น 16-17 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle blower Procedures) ของบริษัทฯ

โดยกระบวนการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นธรรม โดยจะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ตามกระบวนการที่บริษัทฯกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวและหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งปกป้องดูแลพนักงานที่ปฏิเสธการให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ