ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. มีอำนาจอนุมัติการชำระหรือใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
  2. มีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  3. มีอำนาจจัดทำ กำหนดนโยบาย และทิศทางธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
  5. กำหนดแผนธุรกิจ และอำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และดำเนินการตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น