นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯต่อไป

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
L&E 21/02/2567 07/05/2567 20/05/2567 เงินปันผล 0.04 01/01/66-31/12/66
L&E 21/02/2566 02/05/2566 17/05/2566 เงินปันผล 0.061 01/01/65-31/12/65
L&E 21/02/2565 29/04/2565 18/05/2565 เงินปันผล 0.085 01/01/64-31/12/64
L&E 23/02/2564 30/04/2564 21/05/2564 เงินปันผล 0.075 01/01/63-31/12/63
L&E 07/04/2563 20/04/2563 05/05/2563 เงินปันผล 0.14 01/01/62-31/12/62