ข้อมูลบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

  • นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
  • ประธานกรรมการ

"ยึดมั่นความเป็นธรรม l ใส่ใจคุณภาพ l ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา l ร่วมกันทำงานเป็นทีม"

เศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในปี 2565 บริษัทห้างร้านต่างๆ เริ่มสามารถปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคได้ ส่งผลให้มีการขายหรือปรับปรุงกิจการเพิ่มมากขึ้น และในปีนี้บริษัทได้ขายสินค้าให้กับงานโครงการขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น งานศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และงานปาร์คสีลม เป็นต้น รวมทั้งการผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับลูกค้าปลายทำงที่ประเทศอเมริกายังสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลให้รายได้จากการขายและให้บริการปรับตัวเพิ่มขึ้น 20% อย่างไรก็ตาม ผลจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้น เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และเงินบาทอ่อนค่าลง ทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายของงานโครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับขึ้นได้ เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นได้ปรับตัวลดลง รวมทั้งในปีนี้บริษัทได้ตั้งสำรองหนี้สูญจำนวน 16 ล้านบาท สำหรับลูกค้างานโครงการแห่งหนึ่ง ส่งผลให้กำไรของปีนี้ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 28%

ปี 2566  จะเป็นปีที่ท้าทำยอีกปีหนึ่ง เพราะแม้ตลาดในประเทศและตลาดในภูมิภาคอาเซียนจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แต่ความขัดแย้งทำงการค้าระหว่างประเทศอเมริกากับจีนที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลให้การผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับลูกค้าปลายทำงที่อเมริกาผ่านบริษัทพันธมิตรจีนได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้น จึงได้รีบดำเนินการหาตลาดใหม่ๆ สำหรับกลุ่มสินค้าดังกล่าวเพื่อให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และคาดว่ารายได้จากการขายและให้บริการในปี 2566 ในภาพรวมทั้งปีอาจเติบโตได้ไม่สูงนัก แต่อัตรากำไรขั้นต้นจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลจากการปรับโครงสร้างการผลิตของบริษัทที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้การควบคุมคุณภาพสินค้าและการลดต้นทุนการผลิตสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น และคาดว่ากำไรของบริษัทในปีใหม่นี้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับบริษัท ตลอดจนให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ มีความโปร่งใส และจะบริหารงานโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยหวังว่าจะมีส่วนช่วยลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ รวมทั้งได้ตระหนักถึงการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตั้งแต่ปี 2560 โรงงานใหม่ของบริษัททั้ง 3 แห่งที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ต่างได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO – 14001 ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพราะบริษัทมีความเชื่อว่า การดำเนินธุรกิจในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจนั้น จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับความประสงค์ของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้อยากให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆ นำกรอบแนวคิด ESG ไปสู่การปฏิบัติ