ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไปบริษัท

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน

วันที่ 8 เมษายน 2547

ทะเบียนเลขที่

0107547000338

ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (mai)

วันที่ 24 สิงหาคม 2547

ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET)

วันที่ 21 ตุลาคม 2557

ธุรกิจ/ประเภทของธุรกิจ

ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ต่างๆ ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการด้านไฟฟาแสงสว่างอย่างครบวงจร

ทุนจดทะเบียน

492,040,074 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 492,040,074 หุ้น หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำระแล้ว

492,040,074 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 492,040,074 หุ้น หุ้นละ 1 บาท

สถานที่ตั้งบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อี ควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (L&E)

สำนักงานใหญ่

 • เลขที่ 539/2 ชั้น 16 และ 17 อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยาแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ : 02 248 8133, 02 642 5092
 • โทรสาร : 02 248 8144, 02 642 5091
 • เว็บไซต์ :www.lighting.co.th

 

คลังและศูนย์กระจายสินค้า

 • (โรงงานนพวงศ์) 45/25-26 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
 • โทรศัพท์ : 02 150 2601-4
 • โทรสาร : 02 150 2605

 

คลังประกอบสินค้า

 • (โรงงานนพวงศ์) 45/25-26 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
 • โทรศัพท์ : 02 150 2606-10
 • โทรสาร : 02 150 2606 ต่อ 3019

สำนักงานใหญ่

 • เลขที่ 85/3 ซอยประชุมพร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ : 02 982 4629-31
 • โทรสาร : 02 514 5803

 

โรงงานนพวงศ์

 • 45/29 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
 • โทรศัพท์ : 02 150 2619-21
 • โทรสาร : 02 150 2622

 

การลงทุนในบริษัทย่อย

 • บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • ทุนจดทะเบียน : 90,000,000 บาท
 • อัตราร้อยละของการลงทุน : 99.99

สำนักงานใหญ่  

 • เลขที่ 539/2 ชั้น 16 อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยาแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 • โทรศัพท์  02 248 8133, 02 642 5092 
 • โทรสาร  02 248 8144, 02 642 5091

 

โรงงานนพวงศ์ 

 • 45/28 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 
 • โทรศัพท์ : 02 150 2611-7 
 • โทรสาร : 02 150 2618

 

การลงทุนในบริษัทย่อย

 • บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด 
 • ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท 
 • อัตราร้อยละของ การลงทุน 99.99

สำนักงานใหญ่

 • เลขที่ 539/2 ชั้น 16 และ 17 อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยาแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 02 248 8133, 02 642 5092 
 • โทรสาร 02 248 8144, 02 642 5091

 

สำนักงานและศูนย์ประยุกต์ใช้แสงสว่าง

 • Shop No.9 Ground Floor Area, Yangon International Hotel Compound, Number 330 Ahlone Road, Dagon, Township, Region, Myanmar. 
 • โทรศัพท์ (95) 99 6160 3809 
 • อีเมล์: le_myanmar@lighting.co.th

 

การลงทุนในบริษัทย่อย

 • L&E Myanmar Company Limited 
 • ทุนจดทะเบียน 50,000 US$ 
 • อัตราร้อยละของการลงทุน 90.00

 

สำนักงานใหญ่

 • เลขที่ 539/2 ชั้น 16 และ 17 อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยาแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 • โทรศัพท์ 02 248 8133, 02 642 5092 
 • โทรสาร 02 248 8144, 02 642 5091

 

สำนักงานและโรงงาน

 • Block 101/3, Road No. 1, Long Binh Industrial Park (Amata), Long Binh Ward, Bien Hoa City, Donng Nai Province, Vietnam. 
 • อีเมล : exportdiv@lighting.co.th

 

การลงทุนในบริษัทย่อย    

 • Lighting &Equipment (Vietnam) Company Limited. 
 • ทุนจดทะเบียน 1,000,000 US$ 
 • อัตราร้อยละของการลงทุน 100.00

 

 

ที่ตั้ง

 • เลขที่ 85/3 ซอยประชุมพร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 • โทรศัพท์ 02 573 4787 ต่อ 300, 400 
 • โทรสาร 02 574 5803

สาขารัชดาภิเษก

 • ชั้น G อาคารภคินท์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 • โทรศัพท์ 02 246 1161-66 
 • โทรสาร 02 246 1165

 

สาขาราชพฤกษ์

 • อาคาร SB Design Square สาขาราชพฤกษ์ ห้องเลขที่ SB301 ชั้นที่ 3 เลขที่ 555 หมู่ที่ 1 แขวงบางขนุน เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
 • โทรศัพท์ 02 118 7501 
 • โทรสาร 02 118 7505

นายทะเบียนหลักทรัพย์

 • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 02 009 9378-89

ผู้สอบบัญชี

 • นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
 • นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409
 • นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
 • บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 • โทรศัพท์ 02 677 2000 
 • โทรสาร 02 677 2222

ที่ปรึกษาทางการเงิน

 • บริษัท เจดีพาร์ทเนอร์ จำกัด อาคารโอเชี่ยน 1 ชั้น 11 ซอยสุขุมวิท 66 เลขที่ 170/30 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110 
 • โทรศัพท์ 02 661 8803-5 
 • โทรสาร 02 661 8813

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

 • บริษัท กำธร สุรเชษฐ์ และ สมศักดิ์ จำกัด เลขที่ 77/132 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ห้อง 31A ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
 • โทรศัพท์ 02 440 0288 
 • โทรสาร 02 440 0298

เลขานุการบริษัท/ผู้จัดการสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 • นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ 
 • โทรศัพท์ 02 248 8133 ต่อ 1001 
 • โทรสาร 02 248 8144 
 • อีเมล์ chitladaj@lighting.co.th

ผู้จัดการสำนักผู้ตรวจสอบภายใน

 • นางจรียา ทรัพยาคม 
 • โทรศัพท์ 02 248 8133 ต่อ 2100 
 • โทรสาร 02 248 8144

การเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ

- สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย เลขที่สมาชิก C0041
- สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เลขที่สมาชิก 11325
- หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เลขที่สมาชิก 4408
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บริษัทย่อยเป็นสมาชิก) เลขที่สมาชิก สน5203
- สมาคมบริษัทจดทะเบียน
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- สมาคมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน

วันที่ 8 เมษายน 2547

ทะเบียนเลขที่

0107547000338

ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (mai)

วันที่ 24 สิงหาคม 2547

ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET)

วันที่ 21 ตุลาคม 2557

ธุรกิจ/ประเภทของธุรกิจ

ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ต่างๆ ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการด้านไฟฟาแสงสว่างอย่างครบวงจร

ทุนจดทะเบียน

492,040,074 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 492,040,074 หุ้น หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำระแล้ว

492,040,074 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 492,040,074 หุ้น หุ้นละ 1 บาท

สถานที่ตั้งบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อี ควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (L&E)

สำนักงานใหญ่

 • เลขที่ 539/2 ชั้น 16 และ 17 อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยาแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ : 02 248 8133, 02 642 5092
 • โทรสาร : 02 248 8144, 02 642 5091
 • เว็บไซต์ :www.lighting.co.th

 

คลังและศูนย์กระจายสินค้า

 • (โรงงานนพวงศ์) 45/25-26 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
 • โทรศัพท์ : 02 150 2601-4
 • โทรสาร : 02 150 2605

 

คลังประกอบสินค้า

 • (โรงงานนพวงศ์) 45/25-26 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
 • โทรศัพท์ : 02 150 2606-10
 • โทรสาร : 02 150 2606 ต่อ 3019