แบบฟอร์ม 56-1

ชื่อบริษัท ประจำปี วันที่ได้รับข้อมูล รายละเอียด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2565 29/03/2566 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2564 29/03/2565 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2563 25/03/2564 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2562 21/05/2563 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2561 26/03/2562 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2560 27/03/2561 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2559 29/03/2560 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2558 31/03/2559 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2557 24/03/2558 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2556 27/03/2557 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2555 27/03/2556 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2554 03/04/2555 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2553 24/03/2554 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2552 26/03/2553 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2551 30/03/2552 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2550 30/07/2551 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2549 24/04/2550 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2548 20/03/2549 ดาวน์โหลด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2547 23/03/2548 ดาวน์โหลด