หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Download
คู่มือการใช้งานงานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) Download
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น Download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค Download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 Download
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น Download
ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566 Download
นิยามกรรมการอิสระ Download
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ Download
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (One-Report) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 Download
สารบัญ Download
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566(ฉบับเต็ม) Download