หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 Download
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น Download
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (One-Report) Download
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ Download
นิยามกรรมการอิสระ Download
ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567 Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น Download
ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 Download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) Download
คู่มือการเข้าร่วมประชุมผผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Download
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Download