บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร

จดทะเบียนบริษัทมหาชน วันที่ 8 เมษายน 2547

SET INDEX
STOCK PRICE

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำปี 2566

 • 24.09
  กำไรสำหรับปี

  (ล้านบาท)

 • 1.00
  มูลค่าที่ตราไว้

  (บาท)

 • 1111.02
  ส่วนของผู้ถือหุ้น

  (ล้านบาท)

 • 3315.26
  สินทรัพย์รวม

  (ล้านบาท)

INVESTOR RELATIONS HIGHLIGHT

นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นความรับผิดชอบในการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่สามารถรวมการสื่อสารด้านการ เงิน, การสื่อสาร, การตลาดและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดการสื่อสารของสองฝ่าย มีประสิทธิภาพมากที่สุดระหว่างบริษัท, นักลงทุนและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อหลักทรัพย์, นักลงทุนและหน่วยงานอื่นๆ