APPLY JOB
Responsibilities

- บริการลูกค้าด้านการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทั้งทดสอบความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์
- บริการให้คำแนะนำลูกค้าด้านการใช้งานอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
- ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ (Inspection) และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 

Qualification

- เพศชายอายุ 23 ปีขึ้นไป พ้นภาระด้านการเกณฑ์ทหาร
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม วิศวคอมพิวเตอร์  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้าน IOT , ระบบสื่อสาร หรือ อุปกรณ์ทางด้าน IT 
- มีความรู้ด้านการใช้งานอุปกรณ์ IT
- มีความรู้ด้านการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบทางไฟฟ้า
- สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือสามารถประจำในพื่นที่ ที่ได้รับมอบหมายได้

ปฏิบัติงานที่โรงงาน แอลแอนด์อี โซลิดสเตท จำกัด
45/28 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ 
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

To apply, please send full resumes with your lastand expected salary to
For any questions please contact to
  • 092-2234323 (คุณหมู) 081-8403870 (คุณวัน)
Responsibilities

- You will be responsible for overseeing and managing product installations at various job sites, ensuring that installation work follows the project schedule and meets the required quality standards.
- Explain and provide technical guidance on the usage of technical products to customers or users. This includes addressing basic troubleshooting and maintenance recommendations.
- Possess the ability to develop and improve products, addressing any defects or issues to enhance product quality and performance.
- This position may require the ability to travel to overseas.

Qualification

- Male applicants only.
- Age not over 45 years old
- Applicants must not have military service obligations or must be exempt.
- Applicants must have at least bachelor's degree in Electrical Engineering or Electronics.

This position focuses on providing technical support for the use and service of products related to Lighting in overseas markets. Proficiency in the relevant language for communication is required.
In summary, this position requires technical knowledge and skills in electrical or electronic engineering to control installation work and provide product services. It may also involve international travel in some cases.

To apply, please send full resumes with your lastand expected salary to
For any questions please contact to
  • +66)2 248 8133
Responsibilities

- ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ เพื่อนำส่งกรมสรรพากร  เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- บันทึกเอกสารเข้าระบบให้ครบถ้วนถูกต้อง

Qualification

-  เพศชาย/ หญิง  อายุ 23- 30  ปี
- ปริญญาตรี บัญชีคลังสินค้า , สาขาบัญชีเจ้าหนี้ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความขยัน  อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ความรู้ในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office
- มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 
- ภาษาอังกฤษพอใช้
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานที่ โรงงาน นพวงศ์ (ปทุมธานี)

To apply, please send full resumes with your lastand expected salary to
For any questions please contact to
  • (+66)92 223 4323 (คุณหมู) (+66)81 840 3870 (คุณวัน)
Responsibilities
Qualification

- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
- หากสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
** ผู้ที่สนใจ ส่งประวัติ (Resume) และ Port งาน (ผลงานออกแบบ)เพื่อพิจารณามาได้ที Email ของบริษัท

To apply, please send full resumes with your lastand expected salary to
For any questions please contact to
  • (+66)2 248 8133
Responsibilities
Qualification

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
- สามารถปฏิบัติงานที่ประเทศอินโดนิเชียได้
- มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ 
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

To apply, please send full resumes with your lastand expected salary to
For any questions please contact to
  • (+66)2 248 8133