ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 2565
31/12/2565
2564
31/12/2564
2563
31/12/2563
รายได้จากการขายและการให้บริการ 3,220.18 2,677.83 2,412.29
รายได้รวม 3,268.66 2,719.51 2,426.19
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,189.00 2,630.23 2,336.50
กำไรสำหรับปี 31.42 43.83 37.13
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,383.11 3,347.31 2,781.87
หนี้สินรวม 2,222.88 2,183.06 1,612.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,160.22 1,164.23 1,169.70
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม (ล้านบาท)
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 492,040,074 492,040,074 492,040,074
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00
กำไรต่อหุ้น 0.06 0.09 0.08
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) *0.061 0.085 0.075
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.13 1.14 1.19
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.70 3.76 3.06
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.37 2.91 1.26
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.92 1.88 1.38
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.54 27.00 32.22
EBIT Margin 2.44 3.29 3.14
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.96 1.61 1.50
วงจรเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.61 3.29 2.66
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 101.12 110.99 135
อัตราส่วนหมุนเวยนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.02 1.99 1.98
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 181.10 183.28 182.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.81 4.57 6.05
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 75.84 79.92 60.36
วงจรเงินสด (วัน) 206.39 214.35 258
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.061 บาท ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 19 เมษายน 2566