NEWS

L&E ร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมกับคุณภาพชีวิต

23/Jan/2024

L&E โดยแผนก General Project และ คุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ของกทม. เพื่อปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมกับคุณภาพชีวิต โดยมีการนำเสนอแนวคิดการออกแบบแสงสว่างให้กับทางผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ร่วมรับฟังในครั้งนี้

สวนสาธารณะเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความสำคัญต่อประชาชนทุกคน การออกแบบแสงสว่างสำหรับสวนสาธารณะจึงควรคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้สวนสาธารณะเป็นหลัก โดยแสงสว่างควรมีความสว่างเพียงพอสำหรับการสัญจรและกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ แสงสว่างควรมีโทนสีที่สบายตาและไม่รบกวนธรรมชาติ

L&E ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสว่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะช่วยพัฒนาแนวทางการออกแบบแสงสว่างสำหรับสวนสาธารณะให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของประชาชนมากขึ้น

Photo Album