Back to top

 

อุดมการณ์ของบริษัท

- ยึดมั่นในความเป็นธรรม

- ใส่ใจในคุณภาพ

- ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

- ร่วมกันทำงานเป็นทีม

 

วิสัยทัศน์

- L&E เป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซี่ยน ที่ดำเนินธุรกิจในด้านนี้อย่างครบวงจร

 

พันธกิจของ L&E

- มีสินค้าแสงสว่างต่างๆ ที่หลากหลายและครบครัน สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า

- มีเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุม สามารถให้บริการลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

- มีบริการด้านไฟฟ้าแสงสว่างในรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุด

- มีโรงงานและห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นของตัวเอง สามารถพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ๆ ป้อนตลาดได้อย่างต่อเนื่อง


 

L&E มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เมื่อสังคมมีความสงบสุขและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน เราจึงตระหนักถึงความจำเป็นที่ตอ้งเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้การเกื้อหนุนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับกำลังความสามารถของบริษัทฯ