• บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และโรงงานผลิตที่ได้รับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมทั้งจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเสริมต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุด อาทิ แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะกับลักษณะของงาน ตลอดจนการให้บริการเช่าผลิตภัฒฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับงานต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายและครบครันสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าแสงสว่างได้ทุกกลุ่ม เช่น บ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า โชว์รูม ร้านค้าย่อย พิพิธภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โบราณสถาน สวนสาธารณะ สนามกีฬา ถนนสาธารณะ สนามบิน ป้ายโฆษณา เป็นต้น

  ปัจจุบันบริษัท มีบริษัทย่อย 2 บริษัท บริษัทแรกชื่อบริษัท แอล แอนด์ อี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 99.99%) บริษัทนี้มีโรงงานรวม 3 โรงงาน เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าชนิดต่างๆ ส่วนโรงงานที่้สองชื่อ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำดัด (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 99.99%) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ LED บริษัทย่อยทั้งสองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ผ่านบริษัท

  บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า L&E เป็นเครื่องหมายการค้าหลักที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ส่วน LUMAX เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับบางตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่า


ก้าวย่างที่สำคัญของบริษัท

 • ปี 2536 • เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท และรับโอนธุรกิจจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงเอ็นเตอร์ไพรส์ ขยายธุรกิจจากลูกค้าประเภทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าไปสู่ส่วนงานราชการต่างๆ เป็นตัวแทนจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ของบริษัทชั้นนำของโลก
 • ปี 2537 - 2541

 • ขยายธุรกิจด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้มีความหลากหลาย และเริ่มขยายของเขตการให้บริการด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเครือข่ายการตลาดให้ครอบคลุมธุรกิจโครงการและธุรกิจขายส่ง
 • ปี 2542
 • เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและให้บริการแก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ที.เอส ทรังค์คิ้ง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ และอุปกรณ์รองรับสายไฟ และเริ่มรุกตลาดต่างประเทศด้วยการเปิดแผนกส่งออก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจส่งออกที่เป็นผลจากค่าเงินบาทอ่อน
 • ปี 2543-2546
 • ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมการขายในโมเดิร์นเทรด (MODERN TRADE) และเพิ่มความหลากหลายของสินค้ากลุ่มโคมไฟ ตกแต่งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ริเริ่มแนวคิดธุรกิจใหม่ด้วยการเปิด "Lighting Application Center" เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าไปชมวิธีการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารคสนเทศและรบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถบริหารลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ปี 2547
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 137.50 ล้านบาท และดำเนินการแปรสภาพบริษํท เป็นมหาชน ตลอดจนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2548

 • ขยายโรงงานผลิต เพื่อให้สามารถผลิตโคมไฟภายใน และโคมไฟภายนอก ได้หลากหลายยิ่งขึ้น และเป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศเวียดนาม
 • ปี 2549 • ได้รับสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตตลอดจนลดต้นทุนสินค้า โดยยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี
 • ปี 2550
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 305.70 ล้านบาท และจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าตลอดจนทดสอบคุณภาพสินค้า ที่จัดส่งให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าที่มี่คุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน
 • ปี 2551
 • ได้รับ SET AWARDS 2551 ด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2552


 • จัดตั้ง Lighting Solution Center ขึ้นเป็นโชว์รูมที่ครบครันด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่หลากหลายรองรับ lifestyle ต่างๆ มี Lighting Designer คอยบริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบแสงสว่างรวมทั้งมีห้องจำลองระบบแสงสว่างให้ลูกค้าสัมผัสอย่างใกล้ชิดเพื่อขายช่องทางการตลอดสู่กลุ่มลูกค้ารายย่อยให้มากยิ่งขึ้น
 • ปี 2553 • ได้รับการรองรับตามมาตรฐาน IEC/17025 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับโรงงานผลิต พร้อมกับได้รับรางวัล SET AWARDS 2553 ด้านบรรษัทภิบาลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2554

 • จัดตั้ง บริษัท L&E Solid State Co., Ltd. ขึ้นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ LED ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหลอด LED ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแสงสว่างแห่งแรกของไทย
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ LED ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน