Back to top
Body: 
 
 
 
 

วิศวกรผลิตภัณฑ์  (Product Engineer)(ประจำสนง.ใหญ่ พญาไท)                

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

จำนวน 2 อัตรา 

รายละเอียดงาน
-ออกแบบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ติดตั้ง และ นำเสนองานผลงาน
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และทันสมัย
-ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

คุณสมบัติที่ต้องการ        
-เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto CAD, 3D, DIALux
-มีความเข้าใจระบบ LED และ IOT
-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
-หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมงาน, หรือผ่านงานออกแบบผลิตภัณฑ์แสงสว่างมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครมาที่ hr05-le@lighting.co.th, hr02-le@lighting.co.th

 

เจ้าหน้าที่งานทดสอบ (ประจำที่ LEM แจ้งวัฒนะ)

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

จำนวน 1 ตำแหน่ง 

รายละเอียดงาน
-ทดสอบงานด้านไฟฟ้า แสงสว่าง
-ทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำแผนการทำงาน และแผนการพัฒนางาน
-พูดคุยสื่อสารกับลูกค้าถึงรายละเอียดทางเทคนิคของงานทดสอบ
-ศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทดสอบและงานอื่นๆ

 
คุณสมบัติที่ต้องการ
-เพศชาย
-อายุ 22 - 35 ปี 
-ปวช- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ในการทำงานด้านการทดสอบ 

ส่งใบสมัครมาที่  krergchai@lighting.co.thsecretary.lem@gmail.comsecretary2-lem@lighting.co.th
หรือโทร 02-5734787 ต่อ 401 , 02-573-4787 ต่อ 107

 

วิศกรควบคุมคุณภาพ (หัวหน้าสายงาน QA) (ประจำที่ LEM นพวงศ์ )

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

จำนวน 1 ตำแหน่ง 

รายละเอียดงาน
-วางแผนควบคุมงานด้านคุณภาพ
-ประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
-จัดทำข้อมูลด้านคุณภาพเพื่อนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง
-สามารถไปติดต่องานภายนอกองค์กรได้

คุณสมบัติที่ต้องการ
-อายุ 23 - 45 ปี
-ปริญญาตรี สาขาอตสาหการ สาขาไฟฟ้า สาขาควบคุมคุณภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-สามารถ อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
-มีประสบการณ์ในการทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพ

ส่งใบสมัครมาที่  krergchai@lighting.co.thsecretary.lem@gmail.comsecretary2-lem@lighting.co.th
หรือโทร 02-5734787 ต่อ 401 , 02-573-4787 ต่อ 107

 

วิศวกรขาย (Sales Engineer)(ประจำสนง.ใหญ่ พญาไท)                

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

จำนวน 1 อัตรา              

รายละเอียดงาน
- ดูแลกลุ่มลูกค้ารายเก่า และสรรหาหาลูกค้ารายใหม่
- สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ
- อายุไม่เกิน 35 ปี 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีรถยนต์และใบอนุญาตในการขับขี่ 
- มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครมาที่ hr05-le@lighting.co.th, hr02-le@lighting.co.th

 

วิศวกร (ENGINEERING)ผลิตภัณฑ์และออกแบบ (ประจำที่ LEM นพวงศ์ )    

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

จำนวน   1  อัตรา

รายละเอียดงาน
- ให้คำแนะนำ ประสานงาน และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
- ดูแลสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย
- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
- ประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติที่ต้องการ
- เพศชาย  อายุ 35 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2D,3D ได้ดี เช่น โปรแกรม AUTO CADSOLIDWORKS, TOP SOLID  เป็นต้น
- สามารถเจรจา หรืออธิบายงานด้านเทคนิค,กระบวนการผลิต,การขึ้นรูปของกระบวนการต่างๆได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น เสาไฟ โคมไฟ และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ เป็นต้น
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย  5 ปีขึ้นไป
- มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถไปติดต่องานภายนอกได้

ส่งใบสมัครมาที่  krergchai@lighting.co.thsecretary.lem@gmail.comsecretary2-lem@lighting.co.th
หรือโทร 02-5734787 ต่อ 401 , 02-573-4787 ต่อ 107

 

Process Engineer วิศกรฝ่ายผลิต(ประจำที่ LEM นพวงศ์)

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563                    

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน 
- แปลเอกสารและทำเอกสารรองรับการผลิต (Work Instruction)
- จัดทำ Process Flow ของแต่ละ Product
- กำหนดกำลังคนในการทำงานแต่ละ Product (Head Count plan)
- ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานในแต่ละ Process (FMEA :  Failure mode effective analysis)
- ตรวจสอบเวลาการทำงานให้ได้ตามเวลาที่กำหนดและปรับงานให้เหมาะสมกับเวลาที่กำหนด (Line Balancing)
- การวิเคราะห์ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Line improvement)
- ออกแบบ Jig, Fixture เพื่อปรับปรุงการทำงานให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน (Jig, Fixture design for improvement process)
- อธิบายกระบวนการผลิตต่อผู้มาตรวจสอบมาตรฐานและลูกค้า (Support Auditor and Customer Audit)
- รองรับการมอบหมายงานจากผู้จัดการฝ่ายผลิต (Support Supervisor job assignment)

คุณสมบัติที่ต้องการ
- เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรี IE (Industrial Engineer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
- มีประสบการณ์ทำงานด้าน Process Engineer 2 ปีขึ้นไป (ประสบการณ์ด้านโรงงาน Electronics จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ส่งใบสมัครมาที่  krergchai@lighting.co.thsecretary.lem@gmail.comsecretary2-lem@lighting.co.th
หรือโทร 02-5734787 ต่อ 401 , 02-573-4787 ต่อ 107

Process writer / Production Clerk. (ผู้ช่วยฝ่ายผลิต) (ประจำที่ LEM นพวงศ์ )                

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน 
- จัดพิมพ์เอกสารให้กับวิศวกรฝ่ายผลิต
- ขึ้นทะเบียนเอกสารหลังการอนุมัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ISO.
- จัดทำเอกสารเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
- จัดการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ
- ประสานงานการนัดประชุมต่างๆ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติที่ต้องการ
- เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเอกสาร 1 ปีขึ้นไป
- มีความรอบคอบและมีสามารถจัดการเอกสารได้อย่างเป็นระบบ

ส่งใบสมัครมาที่  krergchai@lighting.co.thsecretary.lem@gmail.comsecretary2-lem@lighting.co.th
หรือโทร 02-5734787 ต่อ 401 , 02-573-4787 ต่อ 107

 

Maintenance Technician PLC, Automation (ช่างเทคนิคด้าน PLC, ซ่อมบำรุงเครื่อง Automation, Root)

(ประจำที่ LEM นพวงศ์ ) 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563                                        

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน 
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่มีระบบ PLC, Automation machine, Robot.
- วางแผนการทำ PM ของเครื่องจักร
- ทำงานตามแผนของวิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง
- จัดทำเอกสารสนับสนุนฝ่ายซ่อมบำรุง

คุณสมบัติที่ต้องการ
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- มีประสบการณ์ด้าน PLC, Automation machine หรือการซ่อมบำรุงด้าน Robot 2 ปีขึ้นไปจะพิจาณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถขับรถยนต์ได้

ส่งใบสมัครมาที่  krergchai@lighting.co.thsecretary.lem@gmail.comsecretary2-lem@lighting.co.th
หรือโทร 02-5734787 ต่อ 401 , 02-573-4787 ต่อ 107

 

เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ (Export)(ประจำที่ LEM นพวงศ์ )

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563                

จำนวน  1  ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
- จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ
- ประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
- จัดทำข้อมูลด้านจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศเพื่อนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง
- สามารถไปติดต่องานภายนอกองค์กรได้

คุณสมบัติที่ต้องการ
- อายุ  23 - 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถ อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
- มีประสบการณ์ในการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ส่งใบสมัครมาที่  krergchai@lighting.co.thsecretary.lem@gmail.comsecretary2-lem@lighting.co.th
หรือโทร 02-5734787 ต่อ 401 , 02-573-4787 ต่อ 107

 

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(Import - Export) (ประจำที่ LEM แจ้งวัฒนะ)

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563                     

จำนวน  1  ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
- จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
- ประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
- จัดทำข้อมูลด้านจัดซื้อต่างประเทศเพื่อนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง
- สามารถไปติดต่องานภายนอกองค์กรได้
- สามารถเดินทางไปโรงงานนพวงศ์ ได้ครั้งคราว

คุณสมบัติที่ต้องการ
- อายุ  23 - 35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถ อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
- มีประสบการณ์ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า

ส่งใบสมัครมาที่  krergchai@lighting.co.thsecretary.lem@gmail.comsecretary2-lem@lighting.co.th
หรือโทร 02-5734787 ต่อ 401 , 02-573-4787 ต่อ 107

 

Project Engineer (ประจำที่ LES นพวงศ์ )

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
- สามารถวางแผนจัดการโครงการ และควบคุมความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด    
- สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการต่างๆ เผื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด    
- สามารถประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร และบริษัทในเครือ    
- สามารถทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่ต้องการ
- มีประสบการณ์ทำงานในส่วนงานด้านบริหารจัดการโครงการการติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่าง 
- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือสามารถประจำในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายได้ 
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
- มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรม Auto CAD
- มีความสามารในการวางแผนงานโครงการ
- มีความคล่องแคล่ว+การทำงานมีมนุษย์สัมพันธ์ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

ส่งใบสมัครมาที่ admin02-les@lighting.co.th , admin01-les@lighting.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 092-2234323 (คุณหมู) 081-8403870 (คุณวัน) 

 

Embedded  Engineer (ประจำที่ LES นพวงศ์)

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
- พัฒนา Embedded Firmware สำหรับสินค้าในกลุ่ม IOT    
- สามารถเรียนรู้ ทดสอบ และวิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์ร่วมกับการออกแบบและปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งใหม่และเก่าได้    
- สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิตและ Supplier     

     

คุณสมบัติที่ต้องการ
- มีความเข้าใจในกระบวนการออกแบบระบบ Embedded system 
- มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Microcontroller สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานและเชื่อมต่อกับระบบ หรือ 
อุปกรณ์ภายนอก อาทิ เช่น sensor วัดค่าต่างๆ 
- มีประสบการณ์การทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ IOT จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
- สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และแบบวงจรดิจิตอล   
- มีความรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

ส่งใบสมัครมาที่ admin02-les@lighting.co.th , admin01-les@lighting.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 092-2234323 (คุณหมู) 081-8403870 (คุณวัน) 

 

 

วิศวกรผลิตภัณฑ์: การเกษตรและแสงสว่างชีวภาพ(ประจำสนง.ใหญ่ พญาไท)

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

จำนวน 1 อัตรา              

รายละเอียดงาน
- ดูแลสินค้าในกลุ่ม Special Lighting : Agriculture and Biological Lighting เช่น หลอด UV
- ประสานงาน ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาหน้างาน
- ศึกษางานวิจัย พัฒนาสินค้า และทดสอบการใช้งานของหลอดไฟกลุ่ม Special Lighting

คุณสมบัติที่ต้องการ     
- อายุไม่เกิน 30 ปี 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สนใจในการศึกษาข้อมูลหรืองานวิจัย
- สามารถออก Site งานทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัดได้
- หากมีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครมาที่ hr05-le@lighting.co.th, hr02-le@lighting.co.th

 

Sales ต่างจังหวัด (ดูแลกลุ่มลูกค้าภาคใต้ ประจำสนง.ใหญ่ พญาไท)

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
- ดูแลกลุ่มลูกค้าโซนภาคใต้
- ดูแลกลุ่มลูกค้ารายเก่า และสรรหาหาลูกค้ารายใหม่
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่ต้องการ
- อายุไม่เกิน 35 ปี 
- ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ 1-2 ปีด้านการขาย 
- มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่
- หากมีประสบการณ์ด้านการขายร้านค้าต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัครมาที่ hr05-le@lighting.co.th, hr02-le@lighting.co.th